عیٜ⠀ 찆✆尨

دوش یمن رارقرب اه سامت

.دیراد یسرتسد هارمه نفلت بسانم و حیحص هکبش هب هک دیوش نئمطم•

.دیشاب هدرکن میظنت روبزم نفلت هرامش یارب ار سامت تیدودحم هک دیوش نئمطم•

.دیشاب هدرکن میظنت یدورو نفلت هرامش یارب ار سامت تیدودحم هک دیوش نئمطم•

دنونشب سامت نیح رد ار امش یادص دنناوت یمن نیریاس

.دیشاب هدناشوپن ار هدش هیبعت نوفورکیم یور هک دیوش نئمطم•

.دراد رارق امش ناهد کیدزن نوفورکیم هک دیوش نئمطم•

.تسا هدش لصتم تسرد تروص هب هک دیوش نئمطم ،دینک یم هدافتسا تسده زا رگا•

دوش یم رارکت سامت نیحرد ادص

.دیورب رگید ناکم کی هب ای دینک میظنت ،ادص میظنت همکد نداد راشف اب ار ادص نازیم

تسا نییاپ ادص تیفیک هکنیا ای دوش یم عطق بلغا تنرتنیا ای هارمه نفلت هکبش

.دیا هدرکن دودسم ار هاگتسد یلخاد نتنآ یولج هک دیوش نئمطم•

رد یتلااکشا دوجو لیلد هب دراد ناکما .دوشن رارقرب طابترا تسا نکمم ،دیتسه فیعض لانگیس یاراد قطانم رد یتقو•

.دینک یعس هرابود و دیورب یرگید لحم هب .دشاب هدش للاتخا راچد امش طابترا ،سیورس هدنهد هئارا هاگتسیا

هئارا هکبش رد یتلالاتخا دوجو لیلد هب میس یب هکبش یاه سیورس دراد ناکما ،تکرح نیحرد هاگتسد زا هدافتسا ماگنه•

.دنوش لاعفریغ سیورس هدنهد

تسا یلاخ یرتاب دامن

.دینک ژراش ار یرتاب .تسا فیعض امش نفلت یرتاب

136