تنظیمات

ینابیتشپ یاوتحم هب طوبرم یاه سیونریز ات دینک میظنت هنوگ هب ار هاگتسد :)CC(‏Samsung یاه‌سیونریز

.دهد رییغت ار سیونریز تامیظنت و دهد شیامن ار Samsung اب هدش

 

ینابیتشپ یاوتحم هب طوبرم یاه سیونریز ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :)CC(‏Google یاه‌سیونریز

.دهد رییغت ار سیونریز تامیظنت و دهد شیامن ار Google اب هدش

 

.دنک میظنت ار ادص نزاوت تسده زا هدافتسا ماگنه هک دینک میظنت یا‌هنوگ هب ار هاگتسد :ادص نزاوت

هب ویرتسا زا ار ادص یجورخ ،تسا لصتم تسده هک یماگنه ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :یکت یادص

.دهد رییغت ونوم

 

دنناوت یمن تعرس هب هک یدارفا یارب یسرتسد تیلباق ات دیهد ماجنا یشرافس تروص هب ار تامیظنت :طابترا و تراهم

.دبای دوبهب ،دنهد ناشن شنکاو

کمک امش هب دامن نیا .دوش هداد ناشن امش هب یکمک ربنایم دامن ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :رایتسد یونم

یسرتسد اه نلاعا لنپ رد دوجوم یاه یگژیو ای یجراخ یاه همکد هلیسوب هدش ینابیتشپ یاهدرکلمع هب ات دنک یم

 

.دینک شیاریو ار ربنایم دامن یونم دیناوت یم نینچمه .دیشاب هتشاد

 

.دینک میظنت ار شیامن هحفص نتشاد هگن و هبرض یارب صیخشت نامز :نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت

،اه‌همانرب زا هدافتسا ماگنه رد اه یدورو هب هاگتسد شنکاو ندرک دودحم یارب ار لماعت لرتنک تلاح :لماعت لرتنک

.دینک لاعف

 

تیلباق یاهونم ،یلصا هحفص همکد عیرس ندرشف راب هس اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :میقتسم یسرتسد

.دنوش زاب یسرتسد

.اه‌سامت هب نداد نایاپ ای نداد خساپ شور نداد رییغت :اه‌سامت هب نداد نایاپ و ییوگ‌خساپ

ای یدورو یاه‌سامت ،نآ ندیشک یاج هب همکد یور ندز هبرض اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هبرض کت تلاح

.دینک لرتنک ار اه‌نلاعا

.دوش هتشاذگ کارتشا هب اه هاگتسد ریاس اب ات دیهد لاقتنا ار یسرتسد تیلباق تامیظنت :یسرتسد تیلباق تیریدم

.دییامن هدهاشم ار هاگتسد رد هدش بصن یسرتسد تیلباق یاه‌سیورس :تامدخ

یصوصخ تلاح

.دنک یریگولج یصوصخ تلاح یزاس‌لاعف اب امش یصخش یاوتحم هب نیریاس یسرتسد زا هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یصوصخ تلاح دیلک یور سپس و دینزب هبرض یصوصخ تلاح یور ،تامیظنت هحفص رد

.دیهد رییغت ای دینک میظنت ،یصوصخ تلاح ندرک لاعف یارب ار لفق ندرک زاب شور :یصوصخ تلاح هب یسرتسد عون

126