تنظیمات

:)تراک میس ود یاه‌لدم( سامت گنز

.دینک باختنا ای هفاضا یدورو یاه سامت یارب گنز گنهآ کی :سامت یاه گنز

.دینک باختنا خساپ نودب یاه‌سامت و یدورو یاه‌مایپ دننام ییاهدادیور یارب ار سامت گنز کی :اه نلاعا

.دینک باختنا ای هفاضا یدورو یاه سامت یارب گنز گنهآ کی :)تراک میس کت یاه‌لدم( سامت یاه گنز

.دیهد رییغت ار هاگتسد شزرل هب طوبرم تامیظنت :اه شزرل

یاه‌سامت و یدورو یاه‌مایپ دننام ییاهدادیور یارب ار سامت گنز کی :)تراک میس کت یاه‌لدم( نلاعا گنز گنهآ

.دینک باختنا خساپ نودب

هنیمز ریوصت و شیامن هحفص

.دیهد رییغت ار شیامن هحفص تامیظنت

.دینزب هبرض هنیمز ریوصت و شیامن هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک میظنت ار شیامن هحفص رون :ییانشور• :یراوید ذغاک

.دینک باختنا ،یلصا هحفص یارب هنیمز سپ ریوصت کی :یلصا هحفص

.دینک باختنا ،لفق هحفص یارب هنیمز سپ ریوصت کی :لفق هحفص

.دینک باختنا لفق هحفص و یلصا هحفص یارب هنیمز سپ ریوصت کی :لفق هحفص و یلصا هحفص

.دیهد رییغت ار S view هرجنپ هنیمز ریوصت :S View هرجنپ

:تنوف

 

.دیهد رییغت ار هاگتسد نتم تنوف :تنوف کبس

.دیهد رییغت ار ملق هزادنا :تنوف هزادنا

.دیشاب تحار ،دینک یم هدافتسا هاگتسد زا تسد کی اب یتقو ات دینک لاعف ار یتسد کی تایلمع تلاح :یتسد کی درکلمع

.دینک هعجارم یتسد کی درکلمع هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب

.دخرچب راکدوخ روطب زین هحفص تایوتحم ،نآ شخرچ اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هحفص شخرچ

یریگولج ،هحفص هدهاشم ماگنه هب هنیمز رون ندش شوماخ زا ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :دنمشوه یرادیاپ

.دوش

.دینک میظنت دراد یم هگن نشور ار هنیمز سپ رون هاگتسد هک ینامز تدم :هحفص ندش شوماخ نامز

121