شخصیسازی

یلبق هاگتسد زا تایوتحم لاقتنا

نابیتشپ یاه‌باسح زا هدافتسا

یارب .دینک لقتنم ناتدیدج هاگتسد هب دوخ یلبق هاگتسد زا ار تاعلاطا دیناوت‌یم گنوسماس ای Google باسح زا هدافتسا اب

.دینک هعجارم تایوتحم ندادرگزاب و یریگ نابیتشپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک

Samsung Smart Switch زا هدافتسا

هب رتشیب تاعلاطا یارب .دینک لقتنم دیدج هاگتسد کی هب Smart Switch زا هدافتسا اب ار یلبق هاگتسد یاوتحم دیناوت‌یم

.دییامرف هعجارم www.samsung.com/smartswitch

.دوش‌یمن ینابیتشپ اه‌هنایار ای اه‌هاگتسد زا یخرب رد Samsung Smart Switch

Smart Switch Mobile زا هدافتسا

Galaxy Apps زا دیناوت‌یم ار همانرب نیا .دینک هدافتسا ناتدیدج هاگتسد هب یلبق هاگتسد زا اوتحم لاقتنا یارب همانرب نیا زا

.دینک دولناد Play هاگشورف ای

.دینزب هبرض Smart Switch یور نات هاگتسد رد1 1

.دینک لابند ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد و هدرک باختنا ار هنیزگ کی یلبق هاگتسد عون هب هتسب هاگتسد یور رب2 2

یارب .دشاب هدش بصن هاگتسد یور Smart Switch Mobile هک دیوش نئمطم دشاب Android ،یلبق هاگتسد رگا

.دینک هعجارم امنهار هب ،رتشیب تاعلاطا بسک

60