ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀✀  مک و اه همانرب

ادص طبض

یتوص یاه‌تشاددای طبض

.دینک سمل ار ادص طبض اه همانرب هحفص رد

فذح یارب .دوش فقوتم طبض ات دینزب هبرض یور .دینک تبحص نوفورکیم رد .دوش زاغآ طبض ات دینزب هبرض یور

.دوش مامت طبض ات دینزب هبرض یور .دینزب هبرض یور هدش طبض یادص

.دینک جرد ار هناشن کی ات دینزب هبرض یور ،یتوص تشاددای طبض نیحرد

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

.ﻁﺑﻅ ﺕﻟﺎﺣ ﺭﻳﻳﻐﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻩﺩﺷ یﺭﭘﺳ ﻥﺎﻣﺯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻩﺩﺷ ﻁﺑﺿ یﺎﻫﺍﺩﺻ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

 

 

 

 

 

 

 

.ﻁﺑﺿ ﺯﺎﻏﺁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینزب کیت ار زیون شهاک سپس و دینزب هبرض تاميظنت

یور ،هنیمز‌سپ زیون فذح روظنم هب هاگتسد میظنت یارب

95