آغاز به کار

یرتاب و تراک USIM ای تراک‌میس زا هدافتسا

USIM ای تراک میس بصن

.دینک دراو ار هارمه نفلت سیورس هدنهد هئارا طسوت هدش هئارا تراک میس

.دنک یم راک تراک‌میس ونان اب طقف هاگتسد•

رتشیب تاعلاطا یارب .دنشابن سرتسد رد تسا نکمم سیورس هدنهد هئارا هب هتسب LTE یاه سیورس زا یضعب•

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد هئارا اب ،سیورس ندوب سرتسد رد هرابرد

.دوش لش ینیس ات دیهد رارق تراک میس ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدنروآ نوریب قاجنس1 1

:تراک میس ود یاه‌لدم :تراک میس کت یاه لدم

بیسآ هاگتسد تسا نکمم تروصنیا ریغ رد .دشاب هتفرگ رارق خاروس رب دومع هدنروآ نوریب قاجنس دینک هجوت

.دنیبب

10