گالرگ

رگید یاه‌هاگتسد رد هدش هریخذ یاوتحم هدهاشم

.دینیبب ناتهاگتسد رد ار اهنآ و دینک وجتسج ار اه هاگتسد ریاس رد هدش هریخذ یاوتحم

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد

کیدزن هاگتسد کی رد اوتحم هب یسرتسد

وکیدزن یاه هاگتسد یراذگ‌کارتشا و NFC‏تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد یگژیو نیا زا هدافتسا یارب هعجارم کیدزن یاه هاگتسد هب ،رتشیب تامیظنت زا علاطا یارب .دوش لاعف ات دینزب هبرض کیدزن یاه هاگتسد یور سپس

.دینک

نآ یاوتحم هب ات دینک باختنا کیدزن یاههاگتسد رد ار یهاگتسد سپس و دینزب هبرض یور یرلاگ یلصا هحفص رد

.دینک هدهاشم ار دنراد اوتحم یراذگ کارتشا یگژیو هک ییاه هاگتسد رد دوجوم یاوتحم .دیشاب هتشاد یسرتسد

80