تلفن

سامت نیح رد سرتسد رد یاه تیلباق

یتوص سامت نیح رد

:دنتسه سرتسد رد ریز تامادقا

.دیهد شیازفا ار ادص نازیم :

.دینک یریگ هرامش ار مود سامت :سامت.زفا

.دینک زاب ار دیلک‌هحفص :دیلک هحفص

.سامت هب نداد نایاپ :هملاکم نایاپ

رود ار هاگتسد و دینک تبحص هاگتسد یلااب نوفورکیم اب ،وگدنلب زا هدافتسا ماگنه .وگدنلب ندرک لاعف ریغ ای لاعف :وگدنلب

.دیراد هگن نات یاه شوگ زا

.دونشب ار امش یادص دناوتن بطاخم ات دینک شوماخ ار نوفورکیم :توکس تلاح

.دیوش لصو نآ هب ،تسا لصو هاگتسد هب ثوتولب تسده رگا :ثوتولب

.دینزب هبرض یور ،رتشیب یاه‌هنیزگ هدهاشم یارب

.دوش‌یم نایامن )( سامت هحفص یارب وشزاب هرجنپ کی ،دینک یم ارجا هملاکم نیح رد ار یدربراک یاه‌همانرب هک یماگنه

.دیهد همادا دوخ ینفلت هملاکم هب دیناوت یم همانرب زا هدافتسا نیح رد

.دیشکب یرگید لحم هب ار نآ ،وشزاب هرجنپ ییاجباج یارب

.دینزب هبرض دييات یور سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض نآ یور ،وشزاب هرجنپ فذح یارب

.دینزب هبرض وشزاب هرجنپ یور ،سامت هحفص هب تشگزاب یارب

یریوصت سامت نیح رد

:دینک هدافتسا ریز یاه هنیزگ زا ات دینزب هبرض هحفص یور رب

.بقع ای ولج نیبرود باختنا :ضیوعت دیلک

.دونشب ار امش یادص دناوتن بطاخم ات دینک شوماخ ار نوفورکیم :توکس تلاح

.سامت هب نداد نایاپ :هملاکم نایاپ

.دینزب هبرض یور ،رتشیب یاه‌هنیزگ هدهاشم یارب

65