بلاطم تسرهف

هکبش لاصتا تیلباق

هیلوا تاکن

هارمه نفلت هداد

40

 

 

Wi-Fi

40

راک هب زاغآ

هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا

41

 

 

لوصحم هبعج تایوتحم

7

هدافتسا لباق یاه یگژیو و تاکرح

هاگتسد یلک یامن

8

یرتاب و تراک USIM ای تراک‌میس زا هدافتسا

10

تاکرح و اه تیلاعف

43

هظفاح تراک زا هدافتسا

18

هرجنپ دنچ

46

هاگتسد ندرک شوماخ/نشور

20

یتسد کی درکلمع

52

هحفص ندرک زاب و ندرک لفق

21

یسمل هحفص تیساسح شیازفا

53

 

 

یزاس‌یصخش

تامدقم

یسمل هحفص زا هدافتسا

22

اه‌همانرب هحفص و یلصا هحفص تیریدم

54

یلصا هحفص نامدیچ

25

گنز یاه‌گنهآ و هنیمز سپ ریوصت میظنت

56

عیرس میظنت و اه‌نلاعا لنپ

29

هحفص لفق شور رییغت

57

اه‌همانرب ندرک زاب

32

یصوصخ تلاح

58

اه‌همانرب فذح ای بصن

32

ناسآ تلاح

59

نتم ندرک دراو

34

یلبق هاگتسد زا تایوتحم لاقتنا

60

Screen( شیامن هحفص زا یرادربسکع

37

یربراک یاه باسح ميظنت

61

)Shot

 

 

 

یصخش یاهلياف

37

 

 

ورین هریخذ یگژیو

38

 

 

امنهار تاعلاطا هدهاشم

39

2