اتصال ٜ⠆䜀 ㌆یرس هب لاصتا

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا•

.دنوش رفاب اه لیاف زا یخرب تسا نکمم ،هکبش لاصتا هب هتسب ،شخپ ماگنه رد•

.دینک لاعفریغ ار نآ یگژیو نیا زا هدافتسا مدع تروص رد ،یژرنا هریخذ یارب•

لصتم ای ییاسانش تسا نکمم HomeSync ای AllShare Cast لگناد ،دینک نییعت Wi-Fi سناکرف کی رگا•

.دوشن

نویزیولت یارب بسانم تلاح کی ،هجیتن نیرتهب هب یبایتسد یارب ،دینک یم شخپ نویزیولت رد یزاب ای ملیف رگا•

.دینک باختنا

نويزيولت رد اوتحم هدهاشم

یارب .دینک لصتم نویزیولت هب ،دراد ار هحفص یراذگ کارتشا تیلباق هک یهاگتسد ،نویزیولت هب هاگتسد ندرک لصو زا لبق زا لصتم نویزیولت کی رد اوتحم هدهاشم زا یلاثم ریز یاهراک .دینک هعجارم هاگتسد ربراک یامنهار هچرتفد هب ،یزادنا‌هار

.دشاب یم AllShare Cast لگناد قیرط

.دینک لصتم نویزیولت هب HDMI لباک زا هدافتسا اب ار AllShare Cast لگناد1 1

.دینک لصو نآ هب ار یجراخ هاگتسد کی دیناوتب ات دینک باختنا ار HDMI ریظن لاصتا تلاح کی ،نویزیولت رد2 2

.دینزب هبرض Screen Mirroring یراذگ‌کارتشا و NFC‏تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد3 3

.دنوش یم تسرهف هدش ییاسانش یاه‌هاگتسد

.دینک باختنا ندش لصو یارب هاگتسد کی4 4

.دش دهاوخ رهاظ نویزیولت هحفص یور هاگتسد شیامن هحفص

ناشن نیپ و دیراد هگن و هدز هبرض تسرهف رد لگناد مان یور ،دینک‌یم لصتم ار هاگتسد هک تسا راب نیلوا یارب رگا

.دینک دراو ار نویزیولت هحفص رد هدش هداد

.دینک لرتنک ار رگشیامن ،هاگتسد یور یاهدیلک اب سپس و دینک شخپ ای زاب ار لیاف کی5 5

110