حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

یتسد کی درکلمع

.دینک راک هاگتسد اب تسد کی زا هدافتسا اب یتحار هب ات دیوش اجباج یتسد کی درکلمع تلاح هب دیناوت یم

.دوشن ینابیتشپ اه‌هاگتسد یضعب رد اه‌یگژیو یخرب تسا نکمم

هحفص هزادنا شهاک

هحفص هزادنا شهاک یتسد کی درکلمع هنیمز ریوصت و شیامن هحفص تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هحفص هزادنا شهاک چییوس یور سپس و دینزب هبرض

.دوشن رهاظ هحفص هزادنا شهاک هنیزگ ،اه‌هاگتسد هب هتسب تسا نکمم

هحفص هبل زا تعرس هب ار دوخ تصش سپس .دیراد هگن تسد کی رد ار هاگتسد ،یتسد کی درکلمع تلاح هب ییاجباج یارب

.دینادرگزاب اددجم و هدیشک هحفص زکرم تمس هب

.ﻪﺣﻔﺻ ﻡﺎﻣﺗ ﺵﻳﺎﻣﻧ ﺕﻟﺎﺣ ﻪﺑ ﺕﺷﮔﺯﺎﺑ

.ﻪﺣﻔﺻ ﻩﺯﺍﺩﻧﺍ ﻥﺩﺭﮐ گﺭﺯﺑ ﺎﻳ ﮏﭼﻭﮐ

.ﯽﻠﺑﻗ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﺑ ﺕﺷﮔﺯﺎﺑ

.ﺭﻳﺧﺍ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺭﺑ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﻥﺩﺭﮐ ﺯﺎﺑ

.ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﺑ ﺕﺷﮔﺯﺎﺑ

.ﺍﺩﺻ ﻥﺍﺯﻳﻣ ﻡﻳﻅﻧﺗ

52