عیٜ⠀ 찆✆尨

دوش یمن رارقرب لاصتا ،دینک یم لصو هنایار هب ار هاگتسد یتقو

.تسا راگزاس امش هاگتسد اب دینک یم هدافتسا هک USB لباک دیوش نئمطم•

.تسا هدش یناسرزور هب و هدش بصن امش هنایار رد بسانم رویارد هک دیوش نئمطم•

نآ رتلااب ای Windows XP Service Pack 3 هخسن هک دیوش نئمطم ،دیتسه Windows XP ربراک امش رگا•

.تسا هدش بصن امش هنایار یور

هدش بصن امش هنایار یور رتلااب ای Windows Media Player 10 ای Samsung Kies هخسن هک دیوش نئمطم•

.تسا

دنک ادیپ ار یلعف ناکم دناوت یمن امش هاگتسد

هکبش ای و Wi-Fi زا هدافتسا اب .دنشاب فیعض ،هتسب یاهاضف ریظن اه ناکم زا یخرب رد GPS یاه لانگیس دراد ناکما

.درک دهاوخ ادیپ رتهب ار امش تیعقوم هاگتسد ،هارمه تنرتنیا

تسا هتفر نیب زا هاگتسد رد هدش هریخذ تایوتحم

تایوتحم دیناوت یمن ،تروص نیا ریغ رد .دینک هیهت نابیتشپ هخسن دوخ هاگتسد رد هدش هریخذ مهم تایوتحم مامت زا هشیمه هاگتسد رد هدش هریخذ تایوتحم نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس .دینک یبایزاب نتفر نیب زا ای یگدید بیسآ تروص رد ار دوخ

.درادن یتیلوئسم

تسا هدهاشم لباق هاگتسد یجراخ هندب یور کچوک فاکش کی

تاعطق شزرل ای یئزج ندروخ بات ثعاب تسا نکمم و تسا هناخراک یحارط رد یرورض یگژیو کی فاکش نیا•

.دوش

.دوش فاکش نیا کدنا شرتسگ ثعاب تسا نکمم تاعطق نیب کاکطصا ،نامز رورم هب•

139