Cài đặt

Nhiều mạng hơn

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển mạng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Nhiều mạng hơn.

Các mạng di động

Dữ liệ̣u di động: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu trên bất kỳ mạng di động nào.

Chuyển vùng dữ liệ̣u: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu khi bạn chuyển vùng.

Chê đô mang SIM 1 / Chê đô mang SIM 2 (các mẫu máy hai SIM): Chọn loại mạng.

Chế độ mạng (các mẫu máy một SIM): Chọn loại mạng.

Điểm truy cập: Cài đặt tên điểm truy cập (APN).

Nhà cung cấp mạng: Tìm kiếm các mạng khả dụng và đăng ký một mạng theo cách thủ công.

VPN

Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

Thiết bị

Âm thanh và thông báo

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Âm thanh và thông báo.

Chế độ âm thanh: Cài đặt thiết bị để sử dụng chế độ âm thanh hoặc chế độ Yên lặng.

Cườ̀ng độ rung: Điều chỉnh cườ̀ng độ rung thông báo.

Rung khi đô chuông: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.

120