Cài đặt

Thờ̀i gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để hiển thị thờ̀i gian trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Thờ̀i gian.

Nếu hết pin hoàn toàn hoặc pin bị tháo khỏi thiết bị, thờ̀i gian sẽ bị cài đặt lại.

Thờ̀i gian tự động: Tự động cập nhật thờ̀i gian khi di chuyển qua các múi giờ̀.

Cài đặt ngày: Cài đặt thủ công ngày hiện tại.

Cài đặt thờ̀i gian: Cài đặt thủ công thờ̀i gian hiện tại.

Múi giờ̀ tự động: Cài đặt thiêt bi đê nhận thông tin múi giờ̀ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ̀.

Chọn múi giờ̀: Cài đặt múi giờ̀ địa phương.

Dùng định dạng 24 giờ̀: Hiển thị thờ̀i gian theo định dạng 24 giờ̀.

Trợ giúp an toàn

Bật chế độ Khẩn cấp và cài đặt các danh bạ và tin nhắn ưu tiên. Hãy xem Chế độ Khẩn cấp để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Trợ giúp an toàn.

Chế độ Khẩn cấp: Cài đặt thiết bị để bật chế độ khẩn cấp và giảm lượng tiêu thụ pin bằng cách sử dụng các chức năng cơ bản như gọi.

Gửi tin nhắn trợ giúp: Cài đặt thiết bị để gửi tin nhắn trợ giúp bằng cách nhấn phím Nguồn ba lần.

Quản lý danh bạ khẩn cấp: Chọn hoặc chỉnh sửa ngườ̀i nhận tin nhắn ưu tiên.

129