Cài đặt

Ứng dụng

Quản lý ứng dụng

Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Quản lý ứng dụng.

Ứng dụng mặc định

Chọn một cài đặt mặc định để sử dụng các ứng dụng. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ứng dụng mặc định.

Cài đặt ứng dụng

Tùy chỉnh cài đặt cho từng ứng dụng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cài đặt ứng dụng.

133