Cài đặt

S Beam: Bật tính năng S Beam để gửi dữ liệu như video, hình ảnh và các tài liệu cho thiết bị có hỗ trợ NFC và Wi-Fi Direct.

Chạm và thanh toán: Đặt ứng dụng thanh toán mặc định để thanh toán di động.

Danh mục các dịch vụ thanh toán có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng thanh toán hoạt động.

Thiết bị ở gần

Thay đổi các cài đặt để chia sẻ nội dung khi bạn kết nối thiết bị với các thiết bị ở gần. Tất cả thiết bị phải hỗ trợ Wi-Fi direct hoặc được kết nối với cùng một điểm truy cập.

Tên thiết bị: Nhập tên Server media cho thiết bị của bạn.

Nội dung chia sẻ: Đặt thiết bị để chia sẻ nội dung của bạn với thiết bị khác.

Thiết bị được phép: Xem danh sách các thiết bị có thể truy cập vào thiết bị của bạn.

Thiết bị bị từ chối: Xem danh sách các thiết bị đã bị chặn truy cập vào thiết bị của bạn.

Tải về: Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các file media.

Nhận file từ các thiết bị khác: Đặt thiết bị chấp nhận các nội dung tải lên từ các thiết bị khác.

In

Cấu hình các cài đặt cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể tìm kiếm những máy in sẵn có hoặc thêm máy in thủ công để in các file.

Screen Mirroring

Bật tính năng screen mirroring và chia sẻ màn hình của bạn với ngườ̀i khác.

119