Kết nối với các thiết bị khác

S Beam (mẫu máy có trang bị công nghệ̣ NFC)

Sử dụng tính năng này để gửi dữ liệu, chẳng hạn như video, hình ảnh và các tài liệu.

1

2

Bật tính năng S Beam trên thiết bị nhận.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ NFC, sau đó chạm vào công tắc NFC để bật. Hoặc, mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào NFC để mở.

3

4

Chạm vào S Beam rồi chạm vào công tắc S Beam để bật tính năng này.

Chọn một file và chạm vào anten NFC của thiết bị khác với anten NFC trên thiết bị của bạn.

5 Khi Chạm để truyền. xuất hiện trên màn hình, chạm vào màn hình thiết bị của bạn để gửi đi một file.

Không gửi dữ liệu có bảo hộ bản quyền bằng S Beam. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nợ pháp lý nào gây ra do việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu có bản quyền.

Nếu cả hai thiết bị gửi dữ liệu đồng thờ̀i, việc truyền file có thể không thành công.

107