Kết nối với các thiết bị khác

Chia sẻ nội dung

Chia sẻ nội dung với các thiết bị được kết nối.

1

2

3

4

Mở bảng thông báo và chạm vào Kết nối nhanh.

Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị đã tìm thấy.

Chạm vào Chia sẻ nội dung và chọn một thể loại media.

Chọn một nội dung để chỉnh sửa và chạm vào XONG. Thiết bị của bạn gửi nội dung tới thiết bị được kết nối.

Screen Mirroring

Giới thiệ̣u về Screen Mirroring

Sử dụng tính năng này để kết nối thiết bị với một màn hình lớn với AllShare Cast dongle hoặc HomeSync và sau đó chia sẻ nội dung của bạn.

Thiết bị có hỗ trợ screen mirroring (AllShare Cast dongle, HomeSync)

109