Bắt đầu

Tháo thẻ SIM hoặc USIM

1

2

3

Chèn chốt đẩy vào lỗ trên khay thẻ SIM để mở khay. Kéo nhẹ khay thẻ SIM ra từ khe khay thẻ SIM.

Tháo thẻ SIM hoặc USIM.

Các mẫu máy hai SIM:

Các mẫu máy một SIM:

4 Gắn khay thẻ SIM trở lại vào khe khay thẻ SIM.

14