Bộ sưu tập

Xem nội dung trên thiết bị

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập và chọn một ảnh hoặc video. Các file video sẽ có biểu tượng trên hình xem trước dạng thu nhỏ.

Để ẩn hoặc hiển thị thanh menu và hình thu nhỏ xem trước, chạm vào màn hình.

Gửi ảnh cho người khác.

Di chuyển tới màn hình trước đó.

Tìm kiếm các thiết bị khác để xem ảnh.

Sửa đổi ảnh.

Truy cập các tùy chọn khác.

Xóa ảnh.

Ảnh nhỏ xem trước hình ảnh và video

79