Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Chọn một mục.

Chọn một lịch để sử dụng hoặc để đồng bộ.

Nhập một tiêu đề.

Đính kèm bản đồ hiển thị vị trí của sự kiện.

Cài đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho một sự kiện.

Thêm các chi tiết.

4 Chạm vào LƯU để lưu sự kiện hoặc nhiệm vụ.

Đồng bộ các sự kiệ̣n và nhiệ̣m vụ với các tài khoản của bạn

Chạm vào S Planner trên màn hình Ứng dụng.

Để đồng bộ các sự kiện và nhiệm vụ với các tài khoản của bạn, chạm vào Đồng bộ bây giờ̀.

Để thêm các tài khoản cần đồng bộ, chạm vào Lịch Thêm tài khoản. Sau đó, chọn tài khoản để đồng bộ rồi đăng nhập. Khi một tài khoản được thêm vào, một vòng tròn xanh sẽ hiển thị gần tên tài khoản đó.

Để thay đổi tùy chọn đồng bộ của tài khoản, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Tài khoản, sau đó chọn một dịch vụ tài khoản.

84