Cài đặt

Cá nhân hóa

Tài khoản

Thêm tài khoản Email hoặc SNS.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Tài khoản.

Cloud

Thay đổi cài đặt đồng bộ dữ liệu hoặc file với kho lưu trữ cloud trong Samsung account hoặc Dropbox của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cloud.

Sao lưu và cài đặt lại

Thay đổi các thiết lập trong việc quản lý các cài đặt và dữ liệu.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sao lưu và cài đặt lại.

Sao lưu dữ liệ̣u của bạn: Cài đặt thiết bị để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang Server Google.

Tài khoản sao lưu: Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.

Tự động khôi phục: Cài đặt thiết bị để khôi phục các cài đặt và dữ liệu của các ứng dụng khi chúng được cài đặt lại vào thiết bị.

Khôi phục cài đặt gốc: Khôi phục cài đặt của bạn về cài đặt gốc và xóa toàn bộ dữ liệu.

Chế độ đơn giản

Cài đặt thiết bị sang chế độ đơn giản.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chế độ đơn giản.

Chế độ chuẩn: Cài đặt thiết bị sang chế độ tiêu chuẩn.

Chế độ đơn giản: Cài đặt thiết bị sang chế độ đơn giản.

Các ứng dụng đơn giản: Chọn các ứng dụng để sử dụng bố cục đơn giản hơn.

124