Cài đặt

Hệ̣ thống

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ngôn ngữ và bàn phím.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả menu và ứng dụng.

Mặc định

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

Bàn phím Samsung

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

English(US) / Tiếng Việ̣t: Chọn một bàn phím mặc định.

Chọn ngôn ngữ nhập: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

Tiên đoán văn bản: Bật chế độ tiên đoán văn bản để đoán từ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt dự đoán từ.

Tự động thay thế: Đặt thiết bị để sửa các lỗi chính tả và các từ chưa hoàn chỉnh bằng cách chạm vào thanh khoảng cách hoặc dấu chấm.

Phím nóng của bạn: Cài đặt các phím tắt số cho các văn bản thườ̀ng xuyên sử dụng. Bạn có thể chạm và giữ một phím số để chèn các đoạn văn được cài đặt sẵn.

Tự động viết hoa: Cài đặt thiết bị tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.

Tự thêm dấu cách: Cài đặt thiêt bi tư đông chen môt khoảng cach giưa cac tư.

Tự động chấm câu: Cài đặt thiết bị tự động chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh khoảng cách.

127