SM-A500H/DS

Sách hướng dẫn sử

dụng

Vietnamese. 08/2016. Rev.1.0

www.samsung.com