Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Khởi chạy Đa cửa sổ từ danh sách gần đây

1

2

Chạm vào .

Chạm vào để khởi chạy ứng dụng trong Đa cửa sổ.

3 Chọn một ứng dụng khác để khởi chạy trong Đa cửa sổ.

Tạo một tổ hợp Đa cửa sổ

Sử dụng tính năng này để lưu liên kết các ứng dụng Đa cửa sổ hiện đang chạy.

1

Mở hai ứng dụng trong màn hình chia đôi Đa cửa sổ.

 

2

Mở khay Đa cửa sổ và chạm vào

Tạo.

 

 

Tổ hợp Đa cửa sổ được thêm vào đầu khay Đa cửa sổ.

 

Để xóa tổ hợp Đa cửa sổ, mở khay Đa cửa sổ, chạm vào

Sửa, chọn một tổ hợp Đa cửa

sổ và sau đó chạm vào XOA.

 

 

47