Cá nhân hóa

Quản lý trang

Trên màn hình Chờ̀, chạm và giữ một vị trí trống để thêm, di chuyển hoặc xóa một trang. Để thêm một trang, cuộn sang trái tới trang cuối, sau đó chạm vào .

Để di chuyển một trang, chạm và giữ phần xem trước trang, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

Để xóa một trang, chạm và giữ phần xem trước trang và sau đó kéo nó đến Xóa ở đầu màn hình.

Để cài đặt một trang thành màn hình Chờ̀, chạm vào .

Quản lý màn hình Ứng dụng

Thay đổi phương pháp sắp xếp

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Sắp xếp theo và chọn một cách sắp xếp.

Ẩn các ứng dụng

Ẩn các ứng dụng mà bạn không muốn xem trên màn hình chờ̀.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Ẩn ứng dụng, chọn các ứng dụng, sau đó chạm vào H.TẤT.

Để hiển thị các ứng dụng đã ẩn, chạm vào Hiển thị ứng dụng ẩn, chọn các ứng dụng, sau đó chạm vào H.TẤT.

Di chuyển các mục

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Sửa. Chạm và giữ một mục sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển mục đó đến một trang mới, kéo đến rìa màn hình.

Để di chuyển một mục đến một cửa sổ mới, kéo nó đến Tạo trang xuất hiện trên đầu màn hình.

Tạo thư mục

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Tạo thư mục. Hoặc chạm vào Sửa, chạm và giữ một ứng dụng và sau đó kéo vào Tạo thư mục xuất hiện trên đầu màn hình.

2

3

Nhập tên thư mục.

Chạm vào , chọn các ứng dụng để di chuyển đến thư mục và chạm vào H.TẤT.

55