Cài đặt

Vị trí

Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Vị trí rồi chạm vào công tắc Vị trí để bật tính năng này.

Chế độ: Chọn phương pháp để thu thập dữ liệu vị trí của bạn.

Yêu cầu vị trí gần đây: Xem ứng dụng nào yêu cầu thông tin vị trí hiện thờ̀i của bạn và lưu lượng sử dụng pin của chúng.

Dịch vụ định vị: Xem các dịch vụ vị trí mà thiết bị của bạn đang sử dụng.

Địa điểm của bạn: Cài đặt cấu hình để sử dụng cho các vị trí cụ thể khi bạn dùng GPS, Wi-Fi hoặc các tính năng Bluetooth để tìm vị trí hiện tại của bạn.

Quản lý SIM (các mẫu máy hai SIM)

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM của bạn và tùy chỉnh cài đặt thẻ SIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Quản lý SIM.

Cuộc gọi: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho các cuộc gọi thoại.

Cuộc gọi video: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho các cuộc gọi video.

Dữ liệ̣u di động: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho dịch vụ dữ liệu.

Luôn bật Hai SIM: Đặt thiết bị để cho phép các cuộc gọi đến từ thẻ SIM hoặc USIM khác trong khi gọi.

Khi tính năng này được kích hoạt, bạn có thể phải chịu phí bổ sung cho chuyển tiếp cuộc gọi phụ thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

NFC và chia sẻ

Tùy chỉnh cài đặt để kiểm soát các kết nối với thiết bị khác.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào NFC và chia sẻ.

NFC (mẫu máy có trang bị công nghệ̣ NFC)

Bật tính năng NFC để đọc hoặc viết NFC có chứa thông tin.

Android Beam: Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và danh bạ, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.

118