Cài đặt

Chế độ màn hình:

Tối ưu hiển thị: Sử dụng chế độ này để tối ưu hiển thị theo cài đặt hiển thị.

Phim AMOLED: Sử dụng chế độ này khi ở điều kiện tối lờ̀ mờ̀, như trong phòng tối.

Ảnh AMOLED: Sử dụng chế độ này để làm cho tông màu hiển thị nhìn giống như màu thật.

Cơ bản: Sử dụng chế độ này đối với môi trườ̀ng xung quanh bình thườ̀ng.

Tự điều chỉnh màu sắc màn hình: Đặt thiết bị để tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình.

Chế độ bảo vệ̣ màn hình: Đặt thiết bị để khởi chạy trình bảo vệ màn hình khi thiết bị đang sạc.

Thờ̀i gian sáng phím cảm ứng: Cài đặt thờ̀i gian duy trì đèn nền của các phím Gần đây và phím Trở về.

Tăng độ nhạy cảm ứng chạm: Đặt thiết bị để cho phép sử dụng màn hình cảm ứng có mang găng tay.

Tính năng này có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị.

Màn hình khóa

Thay đổi cài đặt cho màn hình khóa.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa.

Khóa màn hình: Thay đổi phương pháp khóa màn hình. Các tùy chọn sau đây có thể khác nhau, phụ thuộc vào tính năng khóa màn hình đã chọn.

Hiển thị thông tin:

Hiển thị đồng hồ và ngày: Cài đặt thiết bị để hiển thị ngày cùng với đồng hồ.

Đồng hồ kép: Cài đặt thiết bị để hiển thị đồng hồ kép.

Cỡ đồng hồ: Thay đổi kích thước đồng hồ.

Thờ̀i tiết: Đặt thiết bị để hiển thị thông tin thờ̀i tiết trên màn hình khóa.

Thông tin ngườ̀i sở hữu: Nhập thông tin sẽ hiển thị cùng với đồng hồ.

Văn bản trợ giúp: Cài đặt thiêt bi đê hiển thị văn bản trợ giúp trên màn hình khóa.

Phím tăt máy ảnh: Cài đặt thiêt bi đê hiển thị phím tắt máy ảnh trên màn hình khóa.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Hiệ̣u ứng mở khóa: Chọn một hiệu ứng mà bạn thấy khi bạn mở khóa màn hình.

122