Kết nối với các thiết bị khác

Ngắt kết nối các thiết bị Bluetooth

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Bluetooth. Thiết bị hiển thị các thiết bị được kết nối trong danh sách.

2

3

Chạm vào gần tên thiết bị để ngắt kết nối.

Chạm vào Hủy ghép đôi.

Wi-Fi Direct

Giới thiệ̣u về Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kết nối hai thiết bị thông qua mạng Wi-Fi mà không cần phải có điểm truy cập.

Kết nối với các thiết bị khác

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Wi-Fi, sau đó chạm vào công tắc Wi-Fiđể bật ứng dụng.

2

3

4

Chạm vào Wi-Fi Direct.

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

Chọn một thiết bị để kết nối.

Để thay đổi tên thiết bị, chạm vào Đổi tên thiết bị.

Chấp nhận đề nghị ủy quyền Wi-Fi Direct trên thiết bị khác để xác nhận.

103