Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Máy tính

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp. Chạm vào Máy tính trên màn hình Ứng dụng.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu đã tắt tính năng Xoay man hinh, chạm vào Máy tính khoa học.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào để ẩn bàn phím. Để xóa lịch sử, chạm vào XÓA LỊCH SỬ.

Ghi nhớ

Sử dụng ứng dụng này để tạo bản ghi nhớ hoặc sắp xếp chúng theo thể loại. Chạm vào Ghi nhớ trên màn hình Ứng dụng.

Soạn bản ghi nhớ

Chạm vào trên danh sách các ghi nhớ và nhập một ghi nhớ. Trong khi soạn ghi nhớ, sử dụng một trong các tùy chọn sau đây:

: Tạo hoặc cài đặt một thể loại.

: Chèn ảnh.

: Ghi âm Giọng nói để chèn vào. Để lưu ghi nhớ, chạm vào LƯU.

Để chỉnh sửa một ghi nhớ, chạm vào một ghi nhớ sau đó chạm vào nội dung ghi nhớ.

Tìm kiếm ghi nhớ

Chạm vào trên danh mục các ghi nhớ và nhập một từ khóa để tìm kiếm các ghi nhớ có chứa từ khóa.

94