Điện thoai

Thực hiệ̣n cuộc gọi

Chạm vào Điệ̣n thoại trên màn hình Ứng dụng.

Các mẫu máy hai SIM: Chạm vào Bàn phím, nhập số điện thoại và sau đó chạm vào hoặc để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc chạm vào để thực hiện cuộc gọi video.

Xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn.

Sử dụng bàn phím để nhập số.

Thêm số vào danh sách danh bạ.

Xem danh bạ yêu thích.

Xem danh sách danh bạ.

Truy cập các tùy chọn khác.

Xem trước số điện thoại.

Xóa ký tự ở trước.

62