Điên thoai

Thực hiệ̣n cuộc gọi quốc tế

Chạm vào Bàn phím.

Các mẫu máy hai SIM: Chạm và giữ 0 cho đến khi dấu + xuất hiện. Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào hoăc .

Để chặn các cuộc gọi đi quốc tế, chạm vào Cài đặt Cuộc gọi Nhiều cài đặt hơn thẻ SIM hoặc USIM Chặn cuộc gọi. Sau đó, chọn một loại cuộc gọi và chọn Cuộc gọi quốc tế.

Các mẫu máy một SIM: Chạm và giữ 0 cho đến khi dấu + xuất hiện. Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào .

Để chặn các cuộc gọi đi quốc tế, chạm vào Cài đặt Cuộc gọi Nhiều cài đặt hơn Chặn cuộc gọi. Sau đó, chọn một loại cuộc gọi và chọn Cuộc gọi quốc tế.

Nhận cuộc gọi

Trả lờ̀i cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Tư chối cuôc goi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, kéo thanh tin nhắn từ chối lên.

Để tạo tin nhắn từ chối khác, hãy mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Điệ̣n thoại Cài đặt Cuộc gọi Từ chối cuộc gọi Tin nhắn từ chối .

Cuộc gọi nhỡ

Nếu có cuộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở cửa sổ thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhỡ. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Điệ̣n thoại Nhật ký để xem các cuộc gọi nhỡ.

64