Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

S Finder

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm nội dung trên thiết bị. Bạn có thể ứng dụng nhiều bộ lọc và xem lịch sử tìm kiếm.

Mở bảng thông báo và chạm vào S Finder.

Tìm kiếm nội dung

Chạm vào ô tìm kiếm và nhập một từ khóa hoặc chạm vào và nói một từ khóa. Để có kết quả tốt hơn, chạm vào Bộ lọc và sử dụng các bộ lọc dưới ô tìm kiếm. Để chọn các loại tìm kiếm, chạm vào Chọn vị trí tìm kiếm.

S Planner

Tạo sự kiệ̣n hoặc nhiệ̣m vụ

1

2

Chạm vào S Planner trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào . Hoặc chọn một ngày không có sự kiện hoặc nhiệm vụ nào và chạm vào ngày một lần nữa.

Nếu đã có các sự kiện và nhiệm vụ được lưu vào ngày này rồi, hãy chạm vào ngày này và chạm vào .

3 Chọn một sự kiện hoặc nhiệm vụ và nhập các chi tiết.

Thêm sự kiệ̣n: Cài đặt ngày bắt đầu và kết thúc cho một sự kiện. Bạn có thể cài đặt tùy chọn lặp lại.

Thêm nhiệ̣m vụ: Thêm một nhiệm vụ cần thực hiện vào một ngày cụ thể. Bạn có thể cài đặt tùy chọn ưu tiên.

83