Cài đặt

Vào trang web: Truy cập trang web Find my mobile (Tìm di động của bạn)

(findmymobile.samsung.com). Bạn có thể theo dõi và kiểm soát thiết bị bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn từ trang web Tìm di động.

Khóa kích hoạt lại: Đặt thiết bị để yêu cầu Samsung account của bạn sau khi thiết bị được đặt lại để ngăn ngườ̀i khác bật lại thiết bị.

Cài đặt khóa SIM:

Khóa thẻ SIM: Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.

Thay đổi mã PIN của SIM: Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.

Hiệ̣n mật mã: Cài đặt thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.

Cập nhật chính sách bảo mật: Đặt thiết bị để kiểm tra và tải về các cập nhật bảo mật.

Gửi báo cáo bảo mật: Cài đặt thiết bị để tự động gửi các báo cáo bảo mật cập nhật cho

Samsung.

Kiểu lưu trữ: Đặt kiểu lưu trữ cho file thông tin xác thực.

Chứng danh tin cậy: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.

Cài đặt từ bộ nhớ thiết bị: Cài đặt chứng chỉ được mật mã hóa lưu trữ trên bộ nhớ trong USB.

Xóa chứng danh: Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Trợ giúp

Xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các cài đặt quan trọng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Trợ giúp.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị, sửa tên thiết bị hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Thông tin thiết bị.

132