Cá nhân hóa

Thay đổi phương pháp khóa màn hình

Bạn có thể thay đổi cách bạn khóa màn hình để ngăn ngườ̀i khác truy cập vào các thông tin cá nhân của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Màn hình khóa Khóa màn hình và chọn phương pháp khóa màn hình. Thiết bị yêu cầu phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.

Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để cài đặt lại.

Mẫu hình

Vẽ một mẫu hình bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu hình đó để xác nhận. Cài đặt mã PIN dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu hình.

PIN

PIN chỉ bao gồm các chữ số. Nhập ít nhất bốn chữ số sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Mật mã

Mật mã bao gồm cả số và ký hiệu. Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và ký hiệu sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

57