Thông tin cơ bản

Các tùy chọn màn hình chờ̀

Trên Màn hình chờ̀, chạm và giữ một vùng trống hoặc chụm ngón tay vào nhau để truy cập các tùy chọn sẵn có.

Flipboard Briefing

Sử dụng tính năng này để xem bài viết mới nhất ở các danh mục khác nhau. Bạn có thể hẹn ngày cho tin tức mà bạn quan tâm bằng cách sử dụng tính năng này.

1

2

3

Trên màn hình chờ̀, chạm hoặc vuốt sang phải để mở Flipboard Briefing.

Chạm ĐỌC TIN khi khởi chạy tính năng này lần đầu tiên.

Vuốt lên để duyệt qua các bài viết trong từng danh mục tin tức.

Để tắt Flipboard Briefing, chạm và giữ một khu vực trống trên màn hình chờ̀. Sau đó chạm vào Cài đặt màn hình chờ̀ và bỏ chọn Flipboard Briefing.

26