Cài đặt

Phu kiện

Thay đổi cài đặt phụ kiện.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Phu kiện.

Mở khóa tự động: Đặt thiết bị để mở khóa tự động khi nắp đã được mở. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này cho một số phương pháp khóa màn hình.

Hình nền cửa sổ S View: Thay đổi hình nền của màn hình cửa sổ S view.

Chọn các mục cần hiển thị: Tùy chỉnh thông tin sẽ xuất hiện trên màn hình cửa sổ S view.

Pin

Xem thông tin lượng pin và thay đổi tùy chọn tiết kiệm pin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Pin.

Chế độ tiết kiệ̣m pin: Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin. Hãy xem Tính năng tiết kiệm pin để biết thêm thông tin.

Chế độ siêu tiết kiệ̣m pin: Kéo dài thờ̀i gian chờ̀ và giảm tiêu thụ pin bằng cách hiển thị một bố cục đơn giản hơn và cho phép giới hạn truy cập một số ứng dụng.

Thờ̀i gian chờ̀ tối đa theo ước tính hiển thị thờ̀i gian còn lại trước khi hết pin nếu thiết bị không được sử dụng. Thờ̀i gian chờ̀ có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Phần trăm trên thanh t.thái: Đặt thiết bị để hiển thị mức pin còn lại.

130