Kết nối với các thiết bị khác

Gửi và nhận dữ liệ̣u

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị khác. Các thao tác sau đây là ví dụ minh họa cách gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

Gửi ảnh

1

2

3

4

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Wi-Fi Direct, chọn thiết bị sẽ truyền hình ảnh tới rồi chạm vào XONG.

Chấp nhận đề nghị ủy quyền Wi-Fi Direct trên thiết bị khác.

Nhận ảnh

Khi một thiết bị khác gửi cho bạn một hình ảnh, chấp nhận yêu cầu ủy quyền Wi-Fi Direct. Bạn có thể xem các ảnh đã nhận trong Bộ sưu tập.

Kết thúc kết nối thiết bị

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Wi-Fi.

Chạm vào Wi-Fi Direct.

Thiết bị hiển thị các thiết bị đã được kết nối trong danh sách.

3 Chạm vào NGẮT KẾT NỐI OK để ngắt kết nối các thiết bị.

104