Thông tin cơ bản

Xem thông tin trợ giúp

Để xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Trợ giúp.

Để xem thông tin trợ giúp đối với một ứng dụng khi bạn đang sử dụng ứng dụng đó, chạm vào Trợ giúp.

Một số ứng dụng có thể không có thông tin trợ giúp.

39