Cài đặt

Thông tin về Cài đặt

Sử dụng ứng dụng này để cấu hình thiết bị, cài đặt các tùy chọn ứng dụng và thêm tài khoản. Chạm vào Cài đặt trên màn hình Ứng dụng.

Để tìm kiếm các cài đặt bằng cách nhập các từ khóa, chạm vào .

Bạn có thể thay đổi chế độ xem cho một danh sách hoặc các tab riêng biệt. Chạm vào Xem theo rồi chọn một chế độ xem.

Cai đăt nhanh

Xem danh sách các tùy chọn cài đặt yêu thích của bạn.

Để chỉnh sửa danh sách các tùy chọn cài đặt yêu thích, chạm vào Sửa cài đặt nhanh, chọn tùy chọn cài đặt rồi chạm vào HOÀN TẤT.

Kết nối

Wi-Fi

Bật tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Wi-Fi, sau đó chạm vào công tắc Wi-Fiđể bật.

Thiết bị có thể duy trì kết nối mạng ổn định bằng cách chọn tự động mạng Wi-Fi hoặc mạng di động để sử dụng tín hiệu mạnh nhất. Để tự động chuyển qua lại giữa các mạng, đánh dấu chọn Chuyển mạng thông minh.

115