Cài đặt

Để sử dụng các tùy chọn, chạm vào .

: Tìm kiếm các mạng hiện có.

Wi-Fi Direct: Bật Wi-Fi Direct và kết nối các thiết bị trực tiếp qua Wi-Fi để chia sẻ file.

Nâng cao: Tùy chỉnh cài đặt Wi-Fi.

Phím push WPS: Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng phím WPS.

Mục nhập WPS PIN: Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng mã PIN WPS.

Trợ giúp: Xem thông tin trợ giúp cho Wi-Fi.

Cài đặt chế độ chờ̀ Wi-Fi

Chạm vào Nâng cao Giữ Wi-Fi luôn bật khi ở chế độ nghỉ.

Khi đã tắt màn hình, thiết bị sẽ tự động tắt kết nối Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động truy cập mạng di động nếu thiết bị được thiết lập để sử dụng chúng. Điều này có thể khiến bạn phải chịu thêm phí truyền dữ liệu. Để tránh các phụ phí sử dụng dữ liệu, cài đặt tùy chọn này thành Luôn luôn.

Bluetooth

Bật tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trong khoảng cách ngắn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bluetooth rồi chạm vào công tắc Bluetooth để bật tính năng này.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào .

Thờ̀i gian hiển thị: Đặt thờ̀i lượng mà thiết bị hiển thị.

File đã nhận: Xem các file đã nhận qua Bluetooth.

Đổi tên thiết bị: Thay đổi tên thiết bị.

Trợ giúp: Xem thông tin trợ giúp cho Bluetooth.

116