Cá nhân hóa

Xem các nội dung đã được ẩn

Bạn chỉ có thể xem các mục đã được ẩn khi bật chế độ Riêng tư.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chế độ Riêng tư, sau đó chạm vào công tắc Chế độ Riêng tư để bật. Hoặc, mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào Chế độ Riêng tư để bật chế độ.

2

3

Nhập mã mở khóa chế độ riêng tư.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào File của bạn Riêng tư.

Tất cả các mục đã được di chuyển vào chế độ riêng tư xuất hiện trên màn hình.

Chế độ đơn giản

Chế độ đơn giản cung cấp cho ngườ̀i dùng trải nghiệm dễ dàng hơn bằng cách sử dụng bố cục đơn giản hơn và các biểu tượng lớn hơn trên màn hình Chờ̀. Bạn có thể truy cập các ứng dụng phổ biến nhất, các cài đặt thườ̀ng xuyên sử dụng và thêm các phím tắt vào danh bạ yêu thích của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chế độ đơn giản Chế độ đơn giản, chọn các ứng dụng để áp dụng bố cục đơn giản hơn và chạm vào HOAN TÂT.

Để quay lại chế độ tiêu chuẩn, trên màn hình chờ̀, chạm vào Cài đặt đơn giản Chế độ đơn giản Chế độ chuẩn HOAN TÂT.

Quản lý phím tắt

Để thêm một phím tắt của một ứng dụng vào màn hình chờ̀, cuộn sang trái, chạm vào và sau đó chọn một ứng dụng.

Để thêm một phím tắt vào một danh bạ trên màn hình chờ̀, cuộn sang phải, chạm vào .

Để xóa một phím tắt từ màn hình chờ̀, chạm vào Sửa, chọn một ứng dụng hoặc danh bạ với .

59