Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Phát ghi nhớ thoại

Chạm vào Ghi âm trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào và chọn bản ghi nhớ thoại muốn phát.

: Xoa ghi nhớ thoai.

: Cài đặt một phần ghi nhớ thoại để phát lặp lại.

: Điêu chinh tôc đô phat.

: Bỏ qua phần yên lặng trong ghi nhớ thoại.

: Chèn đánh dấu trên ghi nhớ thoại.

/ : Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại.

/ : Đi tới ghi nhớ thoại trước hoặc sau.

Dropbox

Sử dụng ứng dụng này để lưu và chia sẻ file với ngườ̀i khác thông qua kho lưu trữ cloud Dropbox. Khi bạn lưu file vào Dropbox, thiết bị của bạn sẽ tự động đồng bộ với Server trên web và bất kỳ thiết bị nào khác có cài đặt Dropbox.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chạm vào Dropbox trên màn hình Ứng dụng.

Khi bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

Sử dụng các chức năng sau:

Files : Đăng tải hoặc mở các file. Chạm vào để đăng tải các file.

Photos: Xem ảnh hoặc video đã được đăng tải. Chạm vào để chia sẻ hoặc xóa các file hoặc tạo các album.

Notifications: Xem các thông báo.

96