Kết nối với các thiết bị khác

2

3

Chọn một thiết bị để ghép.

Nếu thiết bị của bạn đã kết nối với thiết bị trước đó, chạm vào tên thiết bị mà không cần xác nhận khóa mở được tạo tự động.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tùy chọn hiện hữu.

Chấp nhận đề nghị ủy quyền Bluetooth trên cả hai thiết bị để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệ̣u

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị Bluetooth khác. Các thao tác sau đây là ví dụ minh họa cách gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

Gửi ảnh

1

2

3

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Bluetooth rồi chọn thiết bị sẽ truyền hình ảnh tới.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tùy chọn hiện hữu. Hoặc cài đặt thiết bị để cho phép tìm thấy với các thiết bị khác.

4 Chấp nhận đề nghị ủy quyền Bluetooth trên thiết bị khác.

Nhận ảnh

Khi một thiết bị gửi cho bạn một hình ảnh, chấp nhận yêu cầu ủy quyền Bluetooth. Bạn có thể xem các ảnh đã nhận trong Bộ sưu tập.

102