Bộ sưu tập

Xem các nội dung được lưu trên các thiết bị khác

Tìm kiếm nội dung được lưu trên các thiết bị khác và xem nội dung đó trên thiết bị của bạn. Chạm vào Bộ sưu tập trên màn hình Ứng dụng.

Truy cập nội dung trên một thiết bị ở gần

Để sử dụng tính năng này, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ Thiết bị ở gần, sau đó chạm vào công tắc Thiết bị ở gần để bật. Xem thêm Thiết bị ở gần để biết thêm các cài đặt.

Trên màn hình chính của Bộ sưu tập, chạm vào rồi chọn một thiết bị trong Thiết bị ở gần để truy cập nội dung. Bạn có thể xem nội dung trên các thiết bị với tính năng chia sẻ nội dung đã được bật.

80