Thông tin cơ bản

Chạm và giữ

Chạm và giữ một biểu tượng hoặc màn hình hơn 2 giây để truy cập các tùy chọn khả dụng.

Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, hãy chạm và giữ biểu tượng đó, sau đó kéo đến vị trí mong muốn.

Chạm hai lần

Chạm hai lần vào trang web hoặc hình ảnh để phóng to. Chạm hai lần một lần nữa để quay lại.

23