SM-G532G/DS

Sách hướng dẫn sử

dụng

Vietnamese. 10/2016. Rev.1.1

www.samsung.com