Cài đặt

Các mạng di động

Cấu hình cài đặt mạng di động của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Các mạng di động.

Chuyển vùng dữ liệu: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu khi bạn chuyển vùng.

Chê đô mang SIM 1 / Chê đô mang SIM 2: Chọn loại mạng.

Điểm truy cập: Cài đặt tên điểm truy cập (APN).

Nhà cung cấp mạng: Tìm kiếm các mạng khả dụng và đăng ký một mạng theo cách thủ công.

Quản lý SIM

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM của bạn và tùy chỉnh cài đặt thẻ SIM. Tham khảo Sử dụng các thẻ SIM hoặc USIM kép để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Quản lý SIM.

Cuộc gọi: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho các cuộc gọi thoại.

Tin nhắn văn bản: Chọn SIM hoặc USIM để nhắn tin.

Dữ liệu di động: Chọn một thẻ SIM hoặc USIM cho dịch vụ dữ liệu.

Luôn bật Hai SIM: Cài đặt thiết bị để cho phép các cuộc gọi đến từ thẻ SIM hoặc USIM khác trong khi gọi.

Khi tính năng này được kích hoạt, bạn có thể phải chịu phí bổ sung cho chuyển tiếp cuộc gọi phụ thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Do tìm nhà mạng phù hợp: Cài đặt thiết bị để phù hợp với nhà cung cấp dịch vụ của người nhận khi bạn thực hiện cuộc gọi.

84