Thông tin cơ bản

Finder

Tìm kiếm đa dạng nội dung bằng từ khóa hoặc tìm các thiết bị ở gần đó.

Tìm kiếm nội dung hoặc các thiết bị ở gần đó

Mở bảng thông báo, vuốt dọc xuống trên bảng thông báo rồi chạm vào Tìm kiếm thiết bị. Nhập một từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chạm vào và nói một từ khóa.

Để có kết quả chính xác hơn, hãy chạm vào Bộ lọc trong trường tìm kiếm rồi chọn chi tiết bộ lọc.

Cài đặt các thể loại tìm kiếm

Bạn có thể cài đặt các thể loại tìm kiếm để tìm nội dung theo các trường tìm kiếm cụ thể. Chạm vào Cài đặt Chọn vị trí tìm kiếm và chọn các thể loại.

Nhập văn bản

Kiểu bố trí bàn phím

Bàn phím sẽ tự hiện ra khi bạn nhập văn bản để gửi tin nhắn, tạo các bản ghi chú và hơn thế nữa.

Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ nhập sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Nhập chữ in hoa. Để viết hoa toàn bộ, chạm hai lần.

Nhập dấu câu.

Thay đổi cài đặt bàn phím.

Xóa ký tự ở trước.

Xuống dòng tiếp theo.

Chèn khoảng cách.

28