Ứng dụng

Đồng hồ

Giới thiệu

Đặt chuông báo, kiểm tra giờ hiện tại tại nhiều thành phố trên thế giới, giờ và sự kiện hoặc đặt một khoảng thời gian cụ thể.

CHUÔNG BÁO

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ CHUÔNG BÁO.

Cài đặt chuông báo

Chạm vào trong danh mục chuông báo, cài đặt thời gian chuông báo, chọn ngày chuông báo sẽ được lặp lại, cài đặt nhiều tùy chọn chuông báo khác rồi chạm vào LƯU.

Để mở bàn phím sẽ nhập thời gian chuông báo, hãy chạm vào vùng nhập.

Để bật hoặc tắt các chuông báo, chạm vào công tắc ở kề bên các chuông báo trong danh sách chuông báo.

Dừng chuông báo

Chạm vào BỎ QUA để dừng chuông báo. Nếu bạn đã bật tùy chọn báo lại trước đây, chạm vào TAM DỪNG để nhắc lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định.

Xóa chuông báo

Chạm và giữ một chuông báo, đánh dấu chọn chuông báo cần xóa rồi chạm vào XÓA.

GIỜ QUỐC TẾ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ GIỜ QUỐC TẾ.

Tạo đồng hồ

Chạm vào và nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố từ danh sách các thành phố.

Xóa đồng hồ

Chạm và giữ một đồng hồ, đánh dấu đồng hồ để xóa, sau đó chạm vào XÓA.

73